AVG-GDPR / Vernieuwde privacy policy

Privacy statement 23-5-2018

Accountantskantoor Hermanns BV, gevestigd aan Oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Accountantskantoor Hermanns BV (functionaris gegevensbescherming: Roger Hermanns)
Oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen
w: www.hermanns-accountants.nl
e: info@hermanns-accountants.nl
t: +31 45 5742928

Persoonsgegevens die wij verwerken Accountantskantoor Hermanns BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, u een relatie van ons bent en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Naast onze klanten verwerken wij ook persoonlijke gegevens van leads, prospects, leveranciers, relaties, sollicitanten en uiteraard onze eigen medewerkers. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen. Afwijkende bepalingen voor deze personen komen verderop aan de orde

Hieronder treft u een opsomming aan van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achterna(a)m(en) - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Nationaliteit - Adresgegevens - Telefoonnummer(s) - E-mailadres(sen) - Burgerlijke staat - Financiële gegevens - Fiscale gegevens - Bankrekeningnummer(s) - Gezinssamenstelling  - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in een gesprek, per mail,        in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Accountantskantoor Hermanns BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - Lidmaatschap vakbond (indien van toepassing) - Medische gegevens (in beperkte mate voor aangifte inkomstenbelasting en fiscaal advies) - Burgerservicenummer (BSN) - Inkomens- en vermogensgegevens - Persoonsgegevens samenhangende met uw onderneming

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Accountantskantoor Hermanns BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen of e-mailen of anderszins te corresponderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. - Accountantskantoor Hermanns BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.  - Accountantskantoor Hermanns BV verwerkt ook persoonsgegevens om invulling te geven aan de uitvoering van een door uw verstrekte opdracht.

Geautomatiseerde besluitvorming Accountantskantoor Hermanns BV neemt soms op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Accountantskantoor Hermanns BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Accountantskantoor Hermanns BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar wij hebben te maken met wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens en die wetgeving gaat voor. De wettelijke bewaartermijn is 7 jaar.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers. Wij beperken de toegang door onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden Accountantskantoor Hermanns BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Accountantskantoor Hermanns BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Accountantskantoor Hermanns BV gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Accountantskantoor Hermanns BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hermanns-accountants.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Accountantskantoor Hermanns BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Accountantskantoor Hermanns BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@hermanns-accountants.nl